dimarts, 21 de juny de 2011

QUOTA SOCI AMPA CURS 2011-12
Quota SOCI AMPA: 50 euros per família (únic pagament)


Forma de pagament:

SERVICAIXA:CODI ENTITAT: 0103209 / NIF: G17314311

CONCEPTE: SOCI AMPA I ELS COGNOMS DE LA FAMÍLIA

TRANSFERÈNCIA: 2100 1436 13 0200044656

CONCEPTE: SOCI AMPA I ELS COGNOMS DE LA FAMÍLIA

Cognoms de la família

Adreça

Codi Postal / Municipi

Telèfon

Correu electrònic

Atès que el dret a la pròpia imatge esta reconegut a I'article 18.1 de la Constitució i regulat per la Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a I’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, I'AMPA demana el consentiment als pares o tutors legals per poder obtenir, reproduir i publicar per qualsevol mitja la imatge dels seus fills o filles amb finalitats d'informació, difusió, documentació i arxiu de les activitats i serveis que es porten a terme.

Nom i cognoms del pare/mare o tutor:

.....................................................................................................................................................................................

amb DNI o passaport ................................................ autoritzo no autoritzo la utilització

de la imatge del meu fiII/a:

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

per a les finalitats abans esmentades.

Fornells de la Selva, ………. de ………………………………………….. de 2010.

Signatura,

Cal adjuntar a aquesta butlleta el comprovant de pagament realitzat i deixar-ho a la bústia de l’AMPA abans del 15 de setembre de 2011

Cap comentari:

Publica un comentari

Nota: Només un membre d'aquest blog pot publicar entrades.